Menu Zavřeno

Rozhodnutí ředitelky školy o náležitostech konání přijímací a talentové zkoušky v ZUŠ Mohelnice

Přesné termíny talentových zkoušek jsou stanoveny na www.zusmohelnice.cz.

1. Postup při zápisu do Základní umělecké školy Mohelnice

VYPLŇTE ELEKTRONICKY PŘIHLÁŠKU ŽÁKA DO ZUŠ:

  • Přihlášku najdete zde.
  • VYBERTE OBOR. V případě zájmu o studium více oborů je nutné vyplnit pro každý obor samostatnou přihlášku.
  • U HUDEBNÍHO OBORU VYBERTE STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ (nástroj…, zpěv). V případě zájmu o studium více studijních zaměření je nutné vyplnit přihlášku na každý studijní obor (nástroj…, zpěv) zvlášť.
  • VYBERTE DATUM TALENTOVÉ ZKOUŠKY A ČAS TALENTOVÉ ZKOUŠKY.
  • VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU. Jedním z bodů přihlášky je i zdravotní způsobilost žáka: pokud budou zatajeny pravdivé údaje o zdravotní způsobilosti uchazeče, bude v případě přijetí v průběhu studia hodnocen jako žák bez zdravotních omezení.
  • Po vyplnění dejte ODESLAT.
  • Přihlášku NEMUSÍTE TISKNOUT.

2. Přijímací a talentové zkoušky se vyhlašují pro tyto obory:

A) HUDEBNÍ OBOR
V rámci hudebního oboru lze studovat tato studijní zaměření: akordeon, baryton, bicí, flétna zobcová, flétna příčná, housle, klarinet, klavír, keyboard, kytara, lesní roh, pozoun, saxofon, tenor, trubka, tuba, sólový zpěv
B) VÝTVARNÝ OBOR
C) TANEČNÍ OBOR
D) LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

3. Přijímací a talentové zkoušky se vyhlašují pro tato vzdělávací studia:

3.1. Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně

Je určeno pro žáky od 5 let. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči na základě prokázání studijních předpokladů ke vzdělávání a doporučení přijímací komise. Studium v délce nejvýše dvou let není podmínkou pro zařazení žáka do základního studia.

3.2. Základní studium I. stupně

Studium v délce sedmi let je určeno pro žáky od 7. let věku. Uchazeč je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

3.3. Základní studium II. stupně

Studium v délce čtyř let je určeno pro žáky od 14. let věku. Uchazeč je přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Žák, který absolvoval I. stupeň, kontinuálně pokračuje ve studiu II. stupně.

4. Organizace přijímacího řízení

4.1. Uchazeč je povinen se dostavit na přijímací řízení nebo talentovou zkoušku v termínu, který je uveden na elektronické přihlášce, 5 minut dříve, než je uveden čas na elektronické přihlášce.

4.2. V případě, že je uchazeč nezletilý, je povinen se dostavit se svým zákonným zástupcem.

4.3. Uchazeč od 5. let věku je přijat, pokud prokáže předpoklady ke vzdělávání.

4.4. Uchazeč od 7. let věku je přijat na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.

4.5. Uchazeč od 14. let věku je přijat na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia, případně do vyššího ročníku.

4.6. Zasahování zákonného zástupce do průběhu talentové zkoušky je nepřípustné.

5. Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení

5.1. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejího konkrétním vzdělávacím potřebám.

5.2. Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

5.3. Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkoušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

6. Postup při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP

6.1. Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení.

6.2. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a tyto speciální podmínky zajistí.

7. Oznámení o výsledku přijímacího řízení

Zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče obdrží ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ nebo ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, a to ELEKTRONICKOU POŠTOU na e-mailovou adresu, která bude uvedena v elektronické přihlášce, a to do jednoho měsíce od ukončení přijímacího řízení na ZUŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: e-mail: jfilipkova@spk.cz, mobil: 736782850