Menu Zavřeno

Hudební nauka

Pololetní písemné přezkoušení žáků s individuálním studijním plánem

Látka z závěrečnému testu z HN pro žáky s individuálním studijním plánem

Seznam požadavků a informace o průběhu testu najdete v přiloženém PDF dokumentu:

Zahájení výuky hudební nauky

Vážení rodiče,

výuka hudební nauky bude zahájena v týdnu od 11. září.

V těchto prvních vyučovacích hodinách si žáci zakoupí nové pracovní sešity. Jednotná cena pro všechny ročníky je 80 Kč.

Zároveň chceme upozornit rodiče, že jsou dle Školního řádu povinni své děti omlouvat z výuky hudební nauky vyučujícímu tohoto předmětu.

Pomůcky do hudební nauky (1.-4. ročník)

  • Nově zakoupený pracovní sešit (žáci si zakoupí v 1. hodině v týdnu od 11. září)
  • Pracovní sešit z minulého roku (2.-4. ročník)
  • Sešit A4 (na lepení materiálů, nejlépe s notovou osnovou, ale není nutné)
  • Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky
  • Lepidlo

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024

Žáci budou od školního roku 2023/2024 automaticky zařazeni do skupin dle zařazení ve školním roce 2022/2023.

Příklad: V roce 2022/2023 navštěvovali skupinu 1A, v roce 2023/2024 budou navštěvovat skupinu 2A.

Žáci, postupující z přípravného stupně do 1. ročníku nebo žáci, nastupující přímo do 1. ročníku, se přijdou domluvit za vyučující p. Plavnickou.

Nově příchozí žáci, kteří jsou zařazeni do vyššího ročníku, taktéž.

Pondělí – p. uč. Jana Plavnická

1A. roč.        13:40 – 14:25
2A. roč.        14:40 – 15:25
3A. roč.        15:40 – 16:25
4A. roč.        16:40 – 17:25

Úterý

PS                 15:15 – 16:00 – p. uč. Lucie Valtrová
5A. roč.         16:10 – 16:55 – p. uč. Lucie Valtrová

Středa – p. uč. Jana Plavnická

1B. roč.         13:40 – 14:25
2B. roč.         14:40 – 15:25
3B. roč.         15:40 – 16:25
4B. roč.         16:40 – 17:25

Čtvrtek – p. uč. Lucie Valtrová

5B. roč.         15:15 – 16:00
6. roč.           16:10 – 16:55
7. roč.           17:00 – 17:45

Kontakt

p. uč. Jana Plavnická – e-mail: plavnicka@spk.cz, případně tel. (pouze sms): 733 708 724
p. uč. Lucie Valtrová – e-mail: valtrova@spk.cz

Pravidla pro studium hudební nauky 2023/24

Předmět Hudební nauka je nedílnou součástí studia hudebního oboru ZUŠ v I. cyklu a v přípravném studiu. Studium hudební nauky probíhá formou skupinové výuky jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut).

Žáci navštěvující výuku HN

1) Na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit.

2) Do výuky chodí připraveni a vybaveni pomůckami dle požadavků učitele.

3) O způsobu hodnocení jejich práce rozhoduje učitel HN (hodnotí aktivitu ve výuce, snahu, případně volí písemné či ústní přezkoušení).

4) Nemůže-li se žák zůčastnit výuky, rodič je povinen jej řádně omluvit.

5) Při vysokém počtu neomluvených hodin (50%) nebude žák klasifikován.

6) Klasifikace a docházka v HN se ve školním roce uzavírají:

– I. pololetí: polovina ledna

– II. pololetí: polovina června

Žáci s individuálním studijním plánem

1) Na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit (do konce září).

2) Na konci každého pololetí budou přezkoušeni u učitele HN dle zadaných termínů.

3) Učitel HN zveřejní látku a obsah zkoušky a potřebné pomůcky ke zkoušce na webu školy a na nástěnce ve vestibulu:

– pro I. pololetí do 31. 10.

– pro II. pololetí do 31. 3.

4) Žák látku nastuduje samostatně z pracovního sešitu a dalších zdrojů (internet, knihovna atd.), o pomoc s vysvětlením může požádat učitele nástroje/zpěvu).

5) Termíny k přezkoušení sdělí žákům také učitelé nástroje/zpěvu, kteří zapíší, kdy se žák dostaví k přezkoušení, do připraveného tiskopisu. Žák se ke zkoušce dostaví včas, řádně připraven a s materiálem, který si vyžádal učitel HN (notový papír, psací potřeby, pracovní sešit případně noty aj).

6) Přezkoušení bude formou písemného testu.

– I. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu
v prosinci a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v lednu daného roku.

– II. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu
v květnu a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v červnu daného roku.

7) Je nutno podat písemnou žádost (není předepsaný tiskopis – volnou formou) o individuální studijní plán učiteli HN a svoji žádost řádně zdůvodnit.

8) INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM S VÁŽNÝMI DŮVODY:

– Žák dojíždí a má nevyhovující dopravní spojení (nutno doložit).

– Žákovi se kryjí termíny řádné výuky HN s výukou na ZŠ (SŠ), případně s jinou výukou v ZUŠ či se sportovním nebo jiným kroužkem a jiné (nutno doložit).

Pololetní testy pro žáky s individuálním studijním plánem z HN

Pomůcky:

psací potřeby, přezůvky

Látka:

PS: Žáci test nepíší. V přípravném studiu obdrží Potvrzení, nikoliv Vysvědčení. Nebudou tudíž klasifikováni. V pololetí by měli zvládat látku z Pracovního sešitu do str. 48, za její nastudování zodpovídají rodiče.

5. ročník: Pracovní sešit – kapitoly 1 – 45, strany 3 – 39

6. ročník: Pracovní sešit – kapitoly 1 – 40, strany 2 – 39

7. ročník: Pracovní sešit – kapitoly 1 – 15, strany 2 – 45

Průběh:

Každý test bude mít 5 otázek s výběrem možností a, b, c, d vždy s jednou správnou odpovědí. Čas na vyplnění testu je 15 minut. Testy budou žáci psát ve třídě Mgr. Lucie Valtrové (č. 20, 2. patro – 1. dveře vpravo od schodů), v místnosti budou maximálně 4 žáci dohromady a nebude tam v době testu probíhat jiná výuka. I když se sejdou žáci stejného ročníku, každý dostane jinou variantu testu. V místnosti nebudou přítomni rodiče ani učitelé hlavního oboru! Pracovní sešit ani mobilní elektronickou nebo jinou nápovědu není dovoleno při testu používat.

Testy se píší na začátku ledna. Termíny testů budou vyvěšeny do konce listopadu ve sborovně. Učitelé hlavního oboru zapíší svoje žáky. Hodnocení bude zasláno rodičům emailem přes Klasifikaci na konci „testovacího“ týdne. Na pololetní vysvědčení bude převedeno způsobem: 5–4 správné odpovědi = výborný; 3–0 správných odpovědí = chvalitebný. Opravené testy budou k nahlédnutí u Lucie Valtrové.

V Mohelnici 30. 10. 2023

Mgr. Lucie Valtrová